Deprecated: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; RecentSearchesWidget has a deprecated constructor in /home/domains/posty.sk/web/public/wp-content/plugins/recent-searches-widget/recent-searches-widget.php on line 32 Pošta Predstavenie inovácií v oblasti bez tabakových pôžitkov: Budúcnosť nikotínovej satisfakcie - Slovenská pošta, otváracie hodiny - Pošty.sk

Vývoj a inovácie v oblasti bez tabakových produktov sa stávajú čoraz výraznejším trendom na globálnej úrovni a Slovensko nie je výnimkou. V súčasnosti sa ekonomika sústredí na hľadanie alternatív tradičným tabakovým výrobkom, ktoré by mohli priniesť zlepšenie zdravotných aspektov ich konzumácie. Tento zámer vedeckej a vývojovej komunity je v súlade s celkovou strategickou orientáciou na podporu zdravých životných štýlov a znižovanie negatívnych dopadov fajčenia na zdravie obyvateľstva.

Na Slovensku sa strategický prístup k inováciám odvíja od národného rámca, ktorý podporuje výskum a vývoj nových technológií vo viacerých odvetviach, vrátane bez tabakových pôžitkov. Tento trend je podporený nielen vládnymi iniciatívami, ale aj súkromnými investíciami do výskumu a rozvoja v tejto oblasti. Vývoj nových produktov, ktoré simulujú použitie tabaku bez jeho skutočnej prítomnosti, naznačuje snahu o alternatívne metódy uspokojenia konzumnej potreby pri súčasnom znížení zdravotných rizík.

Ekonomické perspektívy týchto inovácií sľubujú potenciál na otvorenie nových trhov a rozvoj odvetvia, ktoré by mohlo prilákať pozornosť nielen spotrebiteľov, ale aj investorov hľadajúcich príležitosti v oblasti technologicky pokročilých produktov. V snahe reagovať na tieto trendy, Slovensko formuluje strategie, ktoré by mali podporiť výskum a inovácie, a tak napomáhať rastu ekonomiky a zlepšovaniu verejného zdravia.

Pre viac informácií kliknite sem.

Stratégie a podpora inovácií na Slovensku

Slovensko si kladie za cieľ posilniť svoju pozíciu v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom komplexnej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030. Realizácia stanovených cieľov predstavuje dôležitý krok na ceste k inovačnej ekonomike a konkurencieschopné priemyslu pre 21. storočie.

Národný rámec pre vývoj a inovácie

Národná stratégia výskumu, vývoja a inovácií 2030 nastavuje prioritné oblasti výskumu a vývoja, vrátane vývoja nových materiálov, batériových technológií a digitálnych technológií. Akčný plán určuje konkrétne opatrenia pre dosiahnutie týchto cieľov.

Podpora inovačných aktivít a technológií

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie poskytuje podporu inovačným projektom malých a stredných podnikov (MSP). Podpora zahŕňa inovačné a digitálne vouchre, zamerané na rozvoj produktov a technológií.

Oblasť financovania a stimulov výskumu

Finančné stimuly ako matching granty sú dostupné pre projekty v oblasti výskumu a vývoja. Podporujú spoluprácu firiem s akademickým sektorom a výskumnými organizáciami pre transfer technológií a znalostí.

Zelené a digitálne prechody

Stratégia zdôrazňuje podstatu prechodu na bezuhlíkovú energetiku s využitím vodíka a alternatívnych palív. Podpora zahŕňa aj projekty v oblasti klimatických vied a elektrifikácie dopravy ako súčasť iniciatív EIT a programu Horizont Európa.

Podpora vzdelávania a talentu v oblasti výskumu

Vzdelávanie a rozvoj talentu je podporované prostredníctvom štipendií pre výskumníkov a zriadením špičkových výskumných tímov na univerzitách a výskumných inštitúciách, zameraných na strategicke oblasti vývoja.

Medzinárodná spolupráca a partnerstvá

Programy ako Horizont 2020 a Horizont Európa umožňujú slovenským subjektom účasť v medzinárodných výskumných konzorciách. Slovenská republika sa zameriava aj na využívanie zahraničných hodnotiteľov pre overenie kvality domácich výskumných aktivít.

Právne aspekty a regulácie inovácií

Zavedenie priaznivých právnych a regulačných opatrení je kľúčové pre rozvoj inovačného prostredia. Stratégia upravuje podmienky pre právnické osoby pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja s cieľom stimulovat inovačné aktivity.

Komunikácia a zviditeľňovanie inovácií

Inovácie a úspechy v oblasti výskumu sú prezentované prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, vrátane online platformy Kontaktujte nás, ktorá slúži na zvyšovanie povedomia a propagáciu výsledkov vývojových tímov.

Inovačná infraštruktúra a podnikateľské prostredie

Rozvoj inovačnej infraštruktúry a vytvorenie príťažlivého podnikateľského prostredia pre inovačné firmy sú hlavnými súčasťami stratégie. Opatrenia sú zamerané na zvýšenie podielu HDP smerujúceho do výskumu a vývoja, ako aj na posilnenie mobility výskumníkov a technológií.